Spoločným učením učiteľov učíme žiakov

logo-biele


Žiadateľ projektu: OZ Plus škola


Kód žiadosti o NFP: NFP312010AMZ7


Názov projektu: Spoločným učením učiteľov učíme žiakov


Požadovaná výška NFP: 159 405,68.- Eur.


Projekt je v súlade s výzvou Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov (OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01), ktorej cieľom je zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov, vrátane podpory pedagogických zamestnancov, tiež Odporúčaniami Rady EÚ z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania v SR (2019) i odporúčaniami OECD pre SR (2020).

Projekt je zameraný na vzdelávanie pedagogických zamestnancov a pozostáva z dvoch aktivít:

1. Hlavnej aktivity a 2. Riadenia /koordinácie projektu

- 1. Cieľ hlavnej aktivityOsvojiť si metódy spoločného, kolaboratívneho učenia sa ako súčasti kľúčovej kompetencie učiteľov – schopnosti učiť sa. Naučiť sa zdieľať pedagogické skúsenosti, spoločne v učiacich sa tímoch (metodických orgánoch) plánovať výučbu, v aktívnej tímovej práci spoluvytvárať učebné zdroje pre žiakov a overovať ich vo výučbe. Cieľová skupina aktivity: 100 účastníkov (pedagogických zamestnankýň a zamestnancov) zo štyroch základných a stredných škôl PSK a KSK v 12 učiacich sa tímoch. Predpokladaný počet mesiacov aktivity: 24 mesiacov od 02/2021 do 01/2023. Predpokladaný počet mesiacov

- Popis hlavnej aktivity : Hlavná aktivita prebehne v troch časovo, logicky nadväzujúcich etapách s využitím výhradne vlastných personálnych, materiálnych a technických kapacít Občianskeho združenia Plus škola (bez plánovaného verejného obstarávania a partnerstva) nasledujúcim spôsobom: Hlavná aktivita prebehne v troch časovo, logicky nadväzujúcich etapách s využitím výhradne vlastných personálnych, materiálnych a technických kapacít Občianskeho združenia Plus škola (bez plánovaného verejného obstarávania a partnerstva) nasledujúcim spôsobom:

1. etapa (trvá od 02/2021 do 05/2021, spolu 4 mesiace): Vybraní účastníci (primárna cieľová skupina 100 pedagogickí zamestnanci prihlásených zo 4 základných a stredných škôl PSK a KSK v 12 učiacich sa tímoch) sa zúčastnia prvej časti vzdelávacieho programu „Spoločným učením učiteľov učíme žiakov“, v rozsahu 15 vyučovacích hodín v mimopracovnom čase. Obsah vzdelávacieho programu bude orientovaný na:

a) metódy a formy spoločného (kolaboratívneho) učenia sa učiteľov.

b) zdieľanie osvedčených pedagogických skúseností,

c) výmenu pedagogických inovácií;

d) tvorbu učebných zdrojov (úloh, materiálov a pod.) pre žiakov.

2. etapa (trvá od 06/2021 do 08/2022, spolu 15 mesiacov): 100 účastníkovi projektu z radov pedagogických zamestnancov zo štyroch základných a stredných škôl KSK a PSK v 12. učiacich sa tímoch na nadväzujúcich stretnutiach na vlastných školách (metodických orgánov školy: metodických združení a predmetových komisií) spoločne vytvárajú učebné zdroje pre učebné predmety pre žiakov.

3. etapa (trvá od 09/2022 do 12/2022, spolu 4 mesiace Na evalvačnom stretnutí účastníkov projektu - 2. časti vzdelávacieho programu v mimopracovnom čase 100 pedagogických zamestnancov štyroch základných a stredných škôl KSK a PSK v 12 učiacich sa tímoch prezentujú svoju spoločnú prácu, evalvujú jej výsledky (z hľadiska spoločného učenia sa aj z hľadiska efektívnosti využitia vo výučbe). Od účastníkov bude zosnímaná spätná väzba o ich spokojnosti i úrovni osvojených vedomostí cestou dotazníka.

Výstupom etapy bude:

a) 32 učiteľmi spoločne vytvorených a evalvovaných učebných zdrojov pre žiakov, ktoré budú odborne recenzované, sústredené na webovom sídle škôl aj na webovom sídle Občianskeho združenia Plus škola po ukončení projektu ako diseminačná aktivita;

b) vydanie osvedčení účastníkom o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu;

c) evalvovanie vytvorených učebných zdrojov pre žiakov


Cieľ aktivity Riadenie /koordinácia projektu Cieľom aktivity je zabezpečiť činnosti súvisiace s riadením a koordináciou projektu v súlade so zmluvou o NFP, harmonogramom aktivít a príslušnými predpismi.

Uvedený cieľ bude naplnený činnosťou projektového tímu, ktorý pozostáva z:

projektového manažéra – Ivana Kirkov,

finančného manažéra- Ladislav Lorinc

manažéra monitoringu – Alica Dragulová

administratívneho pracovníka- Peter Mňahončak


Zmluva o poskytnutí NFP je zverejnená:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5093620/SPÄŤ

©2022 Plus škola. Made by hejDUDE