Ochrana osobných údajov

OZ Plus škola, sídlom: Na brehu 1793, 080 01 PREŠOV, IČO: 42 O86 876 ako prevádzkovateľ webovej stránky www.plusskola.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Používateľ/návštevník webovej stránky www.plusskola.sk pri svojej návšteve a ďalšom používaní webovej stránky www.plusskola.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov používateľa môže dôjsť pri dobrovoľnom prihlásení sa k odberu newslettera prostredníctvom odovzdania e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára.

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).Súhlas používateľa podľa nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá do odvolania súhlasu užívateľom.

©2020 Plus škola. Made by hejDUDE